org.apache.xml.security.keys.keyresolver.implementations
Classes 
DEREncodedKeyValueResolver
DSAKeyValueResolver
EncryptedKeyResolver
KeyInfoReferenceResolver
PrivateKeyResolver
RetrievalMethodResolver
RSAKeyValueResolver
SecretKeyResolver
SingleKeyResolver
X509CertificateResolver
X509DigestResolver
X509IssuerSerialResolver
X509SKIResolver
X509SubjectNameResolver